Mineralien aus dem Frankenwald
(Schaukasten der vfmg-weiden.de - Mai 2004)
Sammlung: Stefan Meier
(Foto: B. Weber)


Fluorit x, Fundort Lichtenberg